Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ALANIUS BVBA
ARTIKEL 1 ALGEMEEN
1.1 Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten van de opdrachtgever en alle met ons gesloten overeenkomsten. Iedere verwijzing naar eigen algemene voorwaarden door de opdrachtgever, zijn niet tegenstelbaar, behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Alanius BVBA.
1.2 Een afwijking op deze verkoopsvoorwaarden is slechts mogelijk indien dit schriftelijk wordt overeengekomen. De overige bepalingen van deze verkoopsvoorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.
ARTIKEL 2 AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN
2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand, indien en voor zover Alanius BVBA een opdracht van een opdrachtgever schriftelijk aanvaardt of indien uitvoering aan een opdracht wordt gegeven. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee weken, tenzij een andere termijn werd vermeld. Een offerte is gebaseerd op de veronderstelling dat Alanius BVBA de opdracht onder normale omstandigheden kan uitvoeren.
2.2 Indien Alanius BVBA op verzoek van de opdrachtgever enige prestatie verricht voordat een overeenkomst tot stand is gekomen, zijn wij gerechtigd daarvoor betaling te verlangen conform de geldende tarieven.
2.3 Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever verplicht alle door ons gevraagde details en specificaties, zo nodig vergezeld van tekeningen en dergelijke, schriftelijk aan ons mee te delen of te bevestigen.
2.4 Alanius BVBA zal de door ons aanvaardde opdracht uitvoeren overeenkomstig de regels van de kunst die van toepassing zijn in onze sector. Alanius BVBA zal alle inspanningen verrichten, die men redelijkerwijze kan verwachten, om de beoogde resultaten of doelstellingen van de opdracht te bereiken
ARTIKEL 3 PRIJZEN
3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in EURO, en gelden exclusief verzending, verpakking, verzekering en eventuele overheidsheffingen en –belastingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Eventuele kosten van montage en installatie worden afzonderlijk aangerekend.
3.2 Alanius BVBA is bevoegd verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen, na schriftelijk akkoord van de opdrachtgever.
ARTIKEL 4 LEVERTIJD
4.1 De levertijd begint te lopen op de dag vermeld in onze schriftelijke opdrachtaanvaarding of op het moment dat alle noodzakelijke gegevens in ons bezit zijn, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht. Indien door ons een eerste betaling bij de bestelling wordt verlangd, begint de levertijd te lopen op het moment dat wij deze betaling hebben ontvangen.
4.2 Het verstrijken van de leveringstermijn levert geen verzuim op. Alanius BVBA zal alles in het werk stellen de opgegeven levertijden zo nauwkeurig mogelijk in acht te nemen. Overschrijding van de levertijd geeft de opdrachtgever geen recht tot het vorderen van schadevergoeding, tot het weigeren van het product of ontbinding van de overeenkomst.
4.3 Indien de opdrachtgever de goederen niet op het voorgestelde tijdstip afhaalt, behoudt Alanius BVBA zich het recht voor om na verloop van 15 dagen de volledige prijs, aangevuld met een schadevergoeding ten bedrage van 20 % van de overeengekomen prijs, te vorderen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. Dit behoudens schriftelijk bericht van de opdrachtgever, waar Alanius BVBA zich mee akkoord heeft verklaard.
ARTIKEL 5 OVERMACHT
5.1 Overmacht, zoals b.v. waterschade, gebrek aan grondstoffen, defecten aan installaties zowel in ons bedrijf als bij derden, van wie wij de nodige materialen of grondstoffen moeten betrekken, buiten onze schuld of toedoen ontstaan, ontslaan ons van de nakoming van onze verplichtingen.
5.2 Indien de overmachttoestand langer dan 2 maanden duurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
ARTIKEL 6 RISICO
6.1 Tenzij schriftelijk anders met de opdrachtgever is overeengekomen, geschiedt verzending of vervoer van de producten, voor rekening en risico van de opdrachtgever en worden de producten niet door Alanius BVBA tegen transportrisico verzekerd, ook in het geval Alanius BVBA eigen vervoer inzet.
ARTIKEL 7 EIGENDOMSVOORBEHOUD
7.1 De eigendom van de producten gaat op de opdrachtgever over, wanneer deze aan alle verplichtingen dewelke uit de overeenkomst voortvloeien, heeft voldaan. Indien op de vervaldag deze verplichten niet werden vervuld, kan Alanius BVBA zonder nadere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de goederen op eerste vordering terugnemen (inc. demontage) en dit op de kosten van de koper.
7.2 De opdrachtgever is niet gerechtigd vóór dat tijdstip deze producten te vervreemden, te verpanden of met enig zakelijk recht te bezwaren, dan wel op enige andere wijze aan derden over te dragen.
7.3 De opdrachtgever is verplicht Alanius BVBA onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden (mogelijk) rechten doen gelden op de producten, waarop ons eigendomsvoorbehoud rust. Bij gebreke zal een verhogingsbeding worden aangerekend van 15% op de openstaande vorderingen.
ARTIKEL 8 BETALING
8.1 De betaling kan uitsluitend geldig worden verricht door contante betaling of, na toestemming van Alanius BVBA, door overschrijving op het rekeningnummer BE41 7310 1838 5010 mét vermelding van het factuurnummer waarbij enkel de ontvangst van de gelden op de bankrekening van Alanius BVBA zal worden beschouwd als een geldige betaling.
8.2 Betaling van meerwerk dient te geschieden van zodra dit door Alanius BVBA aan de opdrachtgever in rekening is gebracht. In geval van grote opdrachten zal Alanius BVBA, alvorens tot uitvoering over te gaan, kunnen eisen dat een gedeeltelijke voorafbetaling van de koopsom geschiedt of dat tussentijdse facturen worden opgemaakt.

8.3 De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. De opdrachtgever is desgevallend, zonder dat een ingebrekestelling vereist is, over alle bedragen een maandelijkse rente verschuldigd gelijk aan de geldende discontovoet van de Nationale bank van België, vermeerderd met 2%. Bovendien zal het factuurbedrag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, ten titel van forfaitair en onherroepelijk beding, verhoogd worden met 20%, met een minimum van 50 Euro als schadeloosstelling voor de inningkosten van de schuldvordering. Dit doet geen afbreuk aan een eventuele vergoeding van alle (buiten)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook die Alanius BVBA ten gevolge van de niet nakoming door de opdrachtgever heeft moeten maken.
8.4 In geval van niet tijdige betaling is Alanius BVBA bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, en/of elke andere levering op te schorten tot op het moment waarop de opdrachtgever de verplichtingen volledig is nagekomen, met inbegrip van rente en kosten.
ARTIKEL 9 ANNULEREN
9.1 Indien de opdrachtgever de opdracht wenst te annuleren en Alanius BVBA zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard gegaan, is de opdrachtgever verplicht – behoudens anders luidende schriftelijke afspraak – de (al dan niet op termijn) ingekochte materialen, al dan niet bewerkt of verwerkt, tegen de door ons betaalde prijs, inclusief arbeidskost, van Alanius BVBA over te nemen en wegens winstderving schadeloos te stellen tegen betaling van 30% van de overeengekomen prijs.
ARTIKEL 10 INSPECTIE EN KLACHT
10.1 De opdrachtgever is verplicht de producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming, dan wel na afronding van de door ons uitgevoerde werkzaamheden, of- indien dit eerder is- na ontvangst door hem of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te inspecteren. Eventuele klachten over gebreken aan producten, die te wijten zijn aan materiaal- of fabricagefouten, alsook verschillen in hoeveelheid, gewicht, samenstelling, kwaliteit tussen de afgeleverde producten en de daarvoor op de orderbevestiging en/of facturen gegeven beschrijving, dienen uiterlijk binnen acht dagen na aankomst van de producten, schriftelijk te worden meegedeeld.
10.2 Gebreken die niet binnen de hierboven gestelde termijn kunnen worden geconstateerd, dienen onmiddellijk na constatering, doch uiterlijk binnen de geldende garantietermijn, schriftelijk te worden gemeld. Klachten ten aanzien van facturen kunnen slechts schriftelijk geschieden binnen acht dagen na ontvangst van de facturen, waarbij de datum van ontvangst bepaald wordt op een dag na de datum van dagtekening van de factuur.
10.3 Na het ontdekken van enig gebrek is de opdrachtgever verplicht om het gebruik, of installatie van de betreffende producten te staken en zal hij medewerking verlenen ondermeer door Alanius BVBA in de gelegenheid te stellen, eventueel ter plaatse, een onderzoek in te stellen.
10.4 De opdrachtgever heeft geen recht om klachten te formuleren met betrekking tot producten, ten aanzien waarvan door ons geen controle op de klacht kan plaatsvinden. Het staat de opdrachtgever niet vrij de producten te retourneren, voordat Alanius BVBA daarmee schriftelijk heeft ingestemd.
ARTIKEL 11 GARANTIE
11.1 Gedurende zes maanden na aflevering verlenen wij bij normaal gebruik garantie voor materiaal- en fabricagefouten. Onze garantie houdt in dat wij de fouten herstellen of het geleverde geheel of gedeeltelijk terugnemen en door een nieuwe levering vervangen, waarbij de vervangen onderdelen onze eigendom worden.
11.2 Onze garantie geldt niet:
A. bij normale slijtage;
B. indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik;
C. indien de oorzaak der fouten niet in redelijkheid kan aangetoond worden;
D. indien niet alle voor het gebruik van de producten gegeven instructies en ander specifiek geldende garantievoorschriften stipt en volledig zijn nagekomen;
E. indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, of is gewijzigd.
11.3 Onze garantie vervalt indien;
A. door een wijziging in de toepasselijke wet- of regelgeving, zowel op nationaal als Europees vlak, bepaalde onderdelen of materialen niet langer zijn toegelaten;
B. de opdrachtgever op eigen initiatief gedurende de garantietermijn wijzigingen en/of reparaties aan de geleverde producten verricht of laat verrichten;
C. de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting ten aanzien van inspectie en klachten.
ARTIKEL 12 AANSPRAKELIJKHEID
12.1 Behoudens onze garantieverplichting (zie vorig artikel), zal Alanius BVBA nooit aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige schade van de opdrachtgever. Bovendien kunnen wij nooit aansprakelijk zijn voor gevolgschade, immateriële schade, bedrijf- en milieuschade, dan wel schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden.
12.2 Indien en voor zover wij, ondanks het gestelde in vorig artikel toch aansprakelijk zijn, zal onze aansprakelijkheid tegenover opdrachtgever uit welke hoofde dan ook per gebeurtenis, in alle gevallen beperkt zijn, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door onze verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering. Indien de schade niet door de verzekering zou gedekt worden, is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van de desbetreffende contractsom, exclusief BTW.
12.3 Indien wij in de met de opdrachtgever gesloten schriftelijke overeenkomst dan wel in onze opdrachtbevestiging verwijzen naar technische, veiligheids-, kwaliteit-, en/of andere voorschriften, die betrekking hebben op de producten, wordt de opdrachtgever geacht deze te kennen, tenzij hij ons schriftelijk van het tegendeel in kennis stelt. Dan zullen wij hem over deze voorschriften nader informeren.
ARTIKEL 13 RECONVERSIE
13.1 Indien enige verbintenis in deze verkoopsvoorwaarden onafdwingbaar zou zijn of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid niet beïnvloeden van andere bepalingen in deze verkoopvoorwaarden, en evenmin van dat deel van de betroffen bepaling dat niet strijdig is met dwingend recht.
ARTIKEL 14 GESCHILLENREGELING
14.1 Op alle overeenkomsten, waarvan deze verkoopsvoorwaarden integraal deel uitmaken, is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van met ons gesloten overeenkomsten zijn, nadat partijen er niet in geslaagd zijn voorafgaandelijk in der minne de betwisting op te lossen, uitsluitend onderworpen aan de Rechtbanken van het Arrondissement Antwerpen.